Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Publiceret

01. juli
2019

Indkomne forslag

Indkommet forslag til landsmødet september 2019.

Radikale Venstre vil afskaffe anonyme donationer til partier og kandidater
 
Radikale Venstre ønsker ikke, at det skal være muligt at gemme private donorers politiske bidrag i de såkaldte erhvervsklubber, som Europarådets antikorruptionsenhed gentagne gange har kritiseret Danmark for at tillade. Landsmødet opfordrer landsforbundet til at afskaffe brugen af erhvervsklubber for partiets politikere og dermed gå forrest i bestræbelserne på at få afskaffet dem i det danske demokrati som sådan.
 
Begrundelse
(NB: Forslaget blev stillet som resolutionsforslag i 2018, men blev afvist på formalia, eftersom det havde internt sigte. Hermed (gen)stilles det som forslag under vedtægternes § 3, stk. 3).
 
Siden Søren Pind for snart 20 år siden som bygge- og teknikborgmester i København udviklede erhvervsklubber som en metode til at skjule politiske bidrag, har modellen gentagne gange fået både dansk og international kritik for at være et redskab for politisk korruption. Blandt andet har Greco, Europarådets antikorruptionsenhed, i 2010 og 2018 kritiseret Danmark, men flertallet i Folketinget har ikke reageret.
 
Radikale Venstre ønsker at afskaffe erhvervsklubber, men er ikke gået forrest med at holde egen sti ren – modsat hvordan vi ellers er gået forrest med åbenhed om politiske bidrag, f.eks. ved (siden 2011) at sætte beløb og afsender på alle større bidrag. Dette bør der rettes op på, så vi også omkring erhvervsklubber viser et positivt eksempel.
 
Stillere
Hovedstadens Radikale Vælgerforening
 
Yderligere info
Den nedenstående model er foreslået og anbefalet af Udvalget om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier i Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier (Betænkning nr. 1550, København 2015). Anbefalingen blev ikke fulgt af Folketingets flertal, men kan passende følges af Radikale Venstre.
 
 
"Udvalget foreslår herefter en ordning, hvorefter der stilles krav om, at foreninger, sammenslutninger mv., som anvender mere end 50 pct. af den årlige indtægt til at yde støtte til politiske partier, når der ydes støtte, som overstiger partiregnskabslovens beløbsgrænse, skal oplyse, hvilke medlemmer, donorer mv. der i det forudgående år i form af kontingent, donationer mv. samlet har indbetalt mere end beløbsgrænsen i partiregnskabsloven til foreningen, sammenslutningen mv." (s. 275)
 
"Hvis et parti fra en forening, sammenslutning mv. får tilbudt et bidrag, som overstiger beløbsgrænsen i partiregnskabsloven, må partiet efter den foreslåede ordning ikke modtage bidraget, medmindre foreningen, sammenslutningen mv. over for partiet oplyser, 
 
  • at foreningen, sammenslutningen mv. ikke anvender mere end 50 pct. af sin årlige indtægt til at yde støtte til politiske partier, eller
  • at foreningen, sammenslutningen mv. anvender mere end 50 pct. af sin årlige indtægt til at yde støtte til politiske partier, og at nærmere angivne medlemmer af foreningen, sammenslutningen mv. eller andre fysiske eller juridiske personer i det foregående år samlet i form af kontingent, donationer mv. har indbetalt mere end beløbsgrænsen i partiregnskabsloven til foreningen, sammenslutningen mv. 
 
Desuden skal foreningen, sammenslutningen mv., hvis der er tale om en generel ordning, oplyse, hvilket beløb hver af disse nærmere angivne personer mv. har bidraget med. Disse oplysninger skal afgives på en erklæring på tro og love, som skal medtages som bilag i partiets regnskab. Foreningen eller sammenslutningen vil efterfølgende efter omstændighederne kunne blive stillet til ansvar, hvis erklæringen viser sig at være urigtig.
 
Partiet vil herudover i sit regnskab skulle oplyse navn, adresse og evt. beløbets størrelse vedrørende foreningen eller sammenslutningen og oplysningerne om de fysiske og juridiske personer, som er anført på erklæringen fra foreningen eller sammenslutningen." (s. 276-277)
 
Kritik fra Greco
Kritikken fra Europarådets antikorruptionsenhed kan findes i følgende rapport:
Third Evaluation Round
Sixth Interim Compliance Report on Denmark. 
”Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)”
“Transparency of Party Funding”
Adopted by GRECO at its 79th Plenary Meeting (Strasbourg, 19-23 March 2018)
 
Kritikken formidles af altinget.dk i denne artikel: