Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Publiceret

20. june
2019

Resolutionsprocedure

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 16. marts 2019

Formkrav: Resolutionsforslag må max. indeholde 150 ord excl. overskrift. Eventuel begrundelse må max. indeholde 200 ord. 
 
Hvert resolutionsforslag skal have minimum 7 og maksimum 20 medlemmer som stillere. Dog kan en kommuneforening, en bydelsforening, en storkredsforsamling eller en regionsforsamling stå alene som stiller, hvis resolutionsforslaget er vedtaget i en kompetent forsamling. 
 
Hvert ændringsforslag skal have minimum 7 og maksimum 20 medlemmer som stillere. Dog kan en kommuneforening, en bydelsforening, en storkredsforsamling eller en regionsforsamling stå alene som stiller, hvis ændringsforslaget er vedtaget i en kompetent forsamling.
 
Internationalt udvalg, et programudvalg eller et dialogforum kan – hvis det kun fremsætter ét forslag – anvende op til 250 ord i resolutionsteksten. Sådanne forslag indsendes af formanden.
 
Ved ændringsforslag forstås udelukkende forslag af indholdsmæssig karakter, ikke redaktionel.
 
Disse krav er ufravigelige.
 
 
og publiceres løbende under landsmødeafsnittet på lm19.radikale.dk.
 
Procedure
 
1. Torsdag den 8. august kl. 9.00
Sidste frist for indsendelse af resolutionsforslag.
 
2. Fredag den 9. august
De indsendte resolutionsforslag samles og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet.
 
3. Mandag den 12. august
Første møde i resolutionsudvalget.
 
Resolutionsudvalget vælges af HB på mødet den 11. maj 2019 og består af syv personer: Landsformanden, tre personer valgt af HB, og tre medlemmer valgt af og blandt folketingsgruppen. FU indstiller forud for mødet tre kvalificerede personer, men alle medlemmer af Radikale Venstre kan stille op. 
 
Resolutionsudvalget udarbejder anbefalinger til resolutionsforslagene.
 
Resolutionsudvalget kan anvende følgende typer anbefalinger: 
1. forslaget anbefales til vedtagelse
2. Forslaget anbefales til vedtagelse i ændret form
3. forslaget anbefales til afvisning, f.eks. pga.
     - en bagatelgrænse 
     - politisk uenighed
     - med henvisning til resolutionsudvalgets eget forslag (som i sagens natur anbefales til vedtagelse)
4. forslag om at landsmødet oversender den fremsatte resolution til videre behandling i hovedbestyrelsen.
 
I tilfælde af uenighed i resolutionsudvalget anføres navne på de medlemmer af resolutionsudvalget, der indgår i flertals- og mindretalsanbefalinger.
 
4. Torsdag den 15. august
Resolutionsforslag med resolutionsudvalgets anbefalinger sendes til hovedbestyrelsen og lægges på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet.
 
5. Onsdag den 21. august
 
5 medlemmer af eller suppleanter til hovedbestyrelsen kan indtil onsdag den 21. august kl. 12 indsende ændringsforslag til resolutionsforslagene via hovedbestyrelsens gruppe i medlemsnetværket. Disse ændringsforslag samles og udsendes til hovedbestyrelsen senest onsdag den 21. august kl. 21.
 
6. Lørdag den 24. august
Hovedbestyrelsen har en generel debat om resolutionsforslagene.
 
Såfremt resolutionsudvalget skønner det formålstjenligt, og hvis det tidsmæssigt er muligt, vil resolutionsudvalget udarbejde anbefalinger til indkomne ændringsforslag.
 
Efter en generel debat stemmer hovedbestyrelsen om resolutionsudvalgets anbefalinger en for en.
 
Resolutionsforslag, hvor over ¼ af det ved dagsordenspunktets start tilstedeværende antal medlemmer med stemmeret går imod resolutionsudvalgets anbefalinger, sendes til særskilt debat og afstemning på landsmødet.  
 
Øvrige resolutionsforslag videresendes til landsmødets deltagere til samlet stillingtagen uden debat, opdelt i tre grupper:
 
 • Resolutionsforslag indstillet til vedtagelse uden debat
 • Resolutionsforslag indstillet til afvisning uden debat
 • Resolutionsforslag indstillet til videre behandling i hovedbestyrelsen
 
Efter HB-mødet gennemgår resolutionsudvalget resultatet af HBs afstemninger med henblik på at vurdere om debatten på landsmødet kan have gavn af at gruppen af forslag ”til særskilt debat og afstemning” udvides. På baggrund heraf kan resolutionsudvalget overføre udvalgte resolutionsforslag fra gruppen ”Resolutionsforslag indstillet til vedtagelse uden debat” til gruppen ”Resolutionsforslag indstillet til særskilt debat og afstemning”.
 
7. Tirsdag den 27. august
Resolutionsforslag med hovedbestyrelsens indstillinger sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail opdelt i 4 kategorier:
 
 • Resolutionsforslag til særskilt debat og afstemning
 • Resolutionsforslag indstillet til vedtagelse uden debat
 • Resolutionsforslag indstillet til afvisning uden debat
 • Resolutionsforslag indstillet til videre behandling i hovedbestyrelsen
 
Resolutionsforslag gengives i landsmødebilaget efter følgende systematik:
 
 • Selve resolutionsforslaget (nummer, overskrift og linjenummereret brødtekst)
 • Forslagsstillernes eventuelle begrundelse
 • Stillere bag resolutionsforslaget
 • Resolutionsudvalgets eventuelle begrundelse/anbefaling
 • Hovedbestyrelsens indstilling
 
Tilmeldte landsmødedeltagere, der ønsker at få tilsendt materialet per brevpost, kan bestille dette. 
 
Det samme materiale offentliggøres samtidig på medlemsnetværket i en separat gruppe til formålet.
 
8. Mandag den 2. september kl. 9.00
Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag. 
 
Ændringsforslag sendes her:
 
 
og publiceres løbende under landsmødeafsnittet på lm19.radikale.dk.
 
Der kan stilles ændringsforslag til alle resolutionsforslag. Indsendere af ændringsforslag skal anvende den linjenummerering, der har været anvendt ved udsendelsen af resolutionsforslagene.
 
Resolutionsudvalget udarbejder samme dag anbefalinger til rettidigt indsendte ændringsforslag.
 
Resolutionsforslag, der var indstillet til vedtagelse eller afvisning i samlet pakke uden debat, og hvortil der er indkommet ændringsforslag, placeres i kategorien ”til særskilt debat og afstemning”.
 
I tilfælde af uenighed i resolutionsudvalget anføres navne på de medlemmer af resolutionsudvalget, der indgår i flertals- eller mindretalsanbefalinger.
 
Resolutionsudvalget kan foranledige, at der til udvalgte resolutionsforslag arrangeres pro et contra præsentationer på landsmødet. Det kan ske ved at resolutionsudvalget inviterer en repræsentant for forslagsstillerne til at motivere resolutionsforslaget og et medlem med den modsatte opfattelse til at tale imod resolutionsforslaget. Formålet er at sikre, at flest mulig argumenter, for og imod, bliver fremlagt og kan danne basis for landsmødets stillingtagen.
 
9. Tirsdag den 3. september
Ændringsforslagene med resolutionsudvalgets anbefalinger lægges på medlemsnetværket i den i punkt 3 nævnte gruppe og sendes til tilmeldte landsmødedeltagere per mail.
 
10. Lørdag den 14. september kl. 10.00
 
Landsmødet åbnes.
 
Regler for tiden herefter indgår i proceduren for selve landsmødet.